معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

دکتر یحیی پالیزدار

مدیر عامل

دکتر محمدعلی برخورداری

رئیس هیئت‌مدیره

مشاهده سوابق (رزومه)

دکتر سید جواد امامی

نائب رئیس هیئت‌مدیره

مشاهده سوابق (رزومه)

دکتر علیرضا علی احمدی

عضو هیئت مدیره

دکتر احمد اخلاصی

عضو هیئت مدیره
فهرست