01 شرکت بین‌المللی سرمایه گذاری هیرمند Hirmand international development investment company 02 تلاش در جهت هدایت پژوهش ها و فعالیت های دانشگاهی به سمت و سوی پژوهش های کاربردی سرمایه گذاری در ایده های خلاق دانشگاهی و تبدیل نمودن آن ها به کسب و کارهای پایدار
ارائه خدمات مختلف مورد نیاز جامعه دانشگاهی کشور
تلاش در جهت بستر سازی تولید ایده های خلاق در جامعه دانشگاهی کشور

شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند

آبادانی با اقتصاد دانش بنیان

فهرست