صنعت

دانش مهندسى همواره به عنوان یکى از نقاط قوت دانشگاه ها و دانش آموختگان دانشگاهى کشور عزیزمان مطرح بوده است. این در حالى است که به علت عدم سرمایه گذارى مناسب در فرایند تحقیق و توسعه، کماکان بخش هایى از قطعات و تجهیزاتى که قابلیت طراحى و تولید در داخل کشور را دارند از خارج از کشور تهیه مى شوند. شرکت سرمایه گذارى هیرمند با توجه به ظرفیت هاى بالقوه دانشگاهى کشور، رویکرد سرمایه گذارى خطرپذیر در طرح ها و راه اندازى شرکت ها و بخش هاى مختلف، فرصتى بدیع جهت بالفعل درآوردن ظرفیت هاى موجود و تولید محصولات نیازمند تحقیق و توسعه در کشور فراهم آورده است.
خدمات دپارتمان صنعت:
۱. شرکت توربین سازان نیکان (نیتکو)
۲. شرکت تجهیزات مهندسی راشا (علم و صنعت)
۴. شرکت مواد پیشرفته بانیان
۵. شرکت پترو اکتشاف ماهان
۶. حیات اکسیر مهرآب
۳. الگوى تضمین متقابل