صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یکى از شاخص ترین دانشگاه هاى صنعتى کشور با دارا بودن پتانسیل قابل توجه اساتید، پژوهش گران و … مى تواند نقش قابل توجهى در تحقق اقتصاد دانش بنیان و انتفاع ایران اسلامى در فعالیت ها و ظرفیت هاى علمى ایفا نماید. در این راستا شرکت سرمایه گذارى هیرمند به عنوان یک شرکت سهامى عام برخاسته از جامعه دانشگاهى، با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران، از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ پس از اخذ مجوزهاى لازم از صندوق نوآورى و شکوفایى نسبت به تاسیس صندوق سرمایه گذارى پژوهش و فناورى علم و صنعت ایران اقدام نموده است. ماموریت اصلى این صندوق سرمایه گذارى خطرپذیر در طرح هاى دانش بنیان با محوریت اولویت تولیدى و ایفاى نقش اساسى در شکل گیرى زیست بوم فناورى و کارآفرینى در دانشگاه علم و صنعت ایران و ایجاد تعامل با اکوسیستم هاى دانش محور به منظور بسترسازى براى توسعه و نمو ایده هاى برتر است.

برخى از پروژه هاى حمایت شده توسط صندوق سرمایه گذارى پژوهش و فناورى دانشگاه علم و صنعت ایران تا به امروز:

۱.       پروژه “تولید سرنگ اینفلیتور”

۲.       پروژه “تولید قطعات فلزى به روش تزریق”

۳.       پروژه “توسعه نرم افزار هوشمند سازى سرویس مدارس”

۴.       پروژه “تولید تیغه هاى برش ماشین نوارى تونل”

۵.       پروژه “تولید شیلد محافظ صورت”

۶.       پروژه “توسعه تحقیقات ماهواره علم و صنعت”