معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

دکتر یحیی پالیزدار

مدیر عامل

دکتر محمدعلی برخورداری

رئیس هیئت‌مدیره

دکتر تورج محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر علیرضا علی احمدی

عضو هیئت مدیره

دکتر احمد اخلاصی

عضو هیئت مدیره

دکتر سید جواد امامی

عضو هیئت مدیره