معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

دکتر علیرضا علی احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدعلی برخورداری

رئیس هیئت‌مدیره

دکتر فرهنگ مظفر

مدیر عامل

دکتر احمد اخلاصی

عضو هیئت مدیره

دکتر سعید میرزامحمدی

عضو هیئت مدیره

دکتر سید جواد امامی

عضو هیئت مدیره