ترکیب سهامداران

اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران۶۹%
۶۹%
دانشگاه علم و صنعت ایران۳۰%
۳۰%
سایر اعضای حقیقی و حقوقی۰.۳%
۰.۳%