شرکت توربین سازان نیکان (نیتکو)

از مهمترین زیرمجموعه های بخش صنعت شرکت سرمایه گذاری هیرمند شرکت توربین سازان نیکان است. شرکت توربین سازان نیکان یا نیتکو، به منظور ساخت ،احیاء قطعات ،تعمیرات اساسی و نوسازی توربین،پمپ، کمپرسور  و قطعات مجموعه های وابسته و نیز تاسیسات مربوطه در صنایع نفت و انرژی شکل گرفته است.

پروژه های انجام شده در شرکت نیتکو

پروژه های جاری در نیتکو

فهرست