پخش زنده جلسه شرکت هیرمند با سهامداران خود؛
موضوع جلسه: فعالیت ها و دستاوردهای شرکت سرمایه گذاری هیرمند در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹