مدیران هیرمند

سید محمد زهرائی

معاونت امور پروژه ها و شرکت ها

مشاهده رزومه

امیرحسین فرید

معاونت امور مالی، اداری و توسعه کسب و کار