لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی

۰
سهام هیرمند
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند – نماد: بهیر پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی…