موضوع فعالیت شرکت

  • تلاش در جهت بستر سازی تولید ایده های خلاق در جامعه دانشگاهی کشور

  • تلاش در جهت هدایت پژوهش ها و فعالیت های دانشگاهی به سمت و سوی پژوهش های کاربردی

  • سرمایه گذاری در ایده های خلاق دانشگاهی و تبدیل نمودن آن ها به کسب و کارهای پایدار

  • ارائه خدمات مختلف مورد نیاز جامعه دانشگاهی کشور